Taneční škola Chlopčík s.r.o. > Obchodní podmínky SPP

Obchodní podmínky SPP

Obchodní podmínky

Pořadatelem tanečních kurzů je společnost Studio pokročilých párů s.r.o., IČ: 06478859, DIČ: CZ06478859, zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72064.

Obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti výuky tance a pořádání kulturních a společenských akcí pod obchodní značkou „Studio pokročilých párů“ společností Studio pokročilých párů s.r.o. se sídlem Malenovice 220, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 06478859, DIČ: CZ06478859, zapsaná v OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72064 (dále jen dodavatel)

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti související s výukou tance v tanečních kurzech a navštěvováním společenských akcí pořádaných dodavatelem mezi klientem a dodavatelem.
 2. Klientem dodavatele je kterákoli fyzická osoba, která uzavře s dodavatelem smlouvu některým z následujících způsobů:
  1. odesláním elektronické přihlášky na www.tanec-ostrava.cz
  2. zakoupením vstupenky v on-line prodeji, nebo jejím převzetím v pokladně dodavatele
  3. nabytím vstupenky jiným způsobem než způsobem uvedeným pod písm. b. tohoto odstavce.


Klientem je i osoba, která k uzavření smlouvy některým ze způsobů a. až c. zmocnila jinou osobu (např. taneční partner u párových kurzů). Uzavřením smlouvy jedním ze způsobů uvedených v bodech a. až c. výše klient potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

 1. V případě, že klient dodavatele není plně svéprávný, činí za něj právní jednání, ke kterým není s ohledem na jejich povahu způsobilý sám klient, jeho zákonný zástupce, příp. opatrovník.
 2. Pokud se potenciální klient chce před přihlášením do kurzu nebo zaplacením kurzovného přijít podívat do sálu, v němž bude probíhat výuka, nebo na lekci vybraného kurzu, je to možné po předchozí domluvě s dodavatelem.
 3. Pro účely těchto Obchodních podmínek se rozumí:
  1. kurzem ucelený soubor výukových hodin, pořádaný dodavatelem v předem stanovených termínech a prostorách,
  2. lekcí jednotlivé výukové hodiny v rámci konkrétního kurzu,
  3. účastníkem kurzu klient, který se přihlásil do některého z kurzů způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek, a zároveň zaplatil příslušné kurzovné,
  4. návštěvníkem klient, který nabyl vstupenku některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. b. nebo c. těchto Obchodních podmínek,
  5. akcí jednorázové zvláštní události pořádané dodavatelem přístupné návštěvníkům, jako jsou například plesy, prodloužené lekce, tančírna,  apod.,
  6. průkazkou účastníka kurzu plastová či obdobná karta předaná účastníkovi kurzu ze strany dodavatele se jménem a příjmením účastníka kurzu a označením kurzu, který je účastník kurzu na základě přihlášení způsobem uvedeným v čl. I. odst. 2. písm. a až c. těchto Obchodních podmínek a úhrady kurzovného oprávněn navštěvovat,
  7. vstupenkou doklad prokazující právo klienta navštívit konkrétní akci nebo lekci,
  8. zahájením kurzu se rozumí datum první vyučovací lekce kurzu uvedené v rozpisu lekcí v úvodním dopise; není-li úvodní dopis realizován, tak se tímto rozumí první vyučovací lekce označená ve veřejně poskytnutém rozpisu lekcí ze strany dodavatele; není-li poskytován rozpis lekcí, pak se tímto rozumí počátek první hodiny daného kurzu zaplacené v rámci kurzovného
 4. Pokud je smlouva mezi dodavatelem a klientem uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, nese náklady na použití těchto prostředků v plné výši klient. Výše těchto nákladů je závislá na podmínkách poskytovatele telekomunikačních služeb, kterého klient pro uzavření smlouvy využívá. Ze strany dodavatele nejsou účtovány žádné zvláštní poplatky za využití prostředků komunikace na dálku.
 5. Smlouva je mezi dodavatelem a klientem uzavřena na dobu určitou a skončí uplynutím poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončením příslušné akce, případně též před touto dobou způsoby uvedenými v těchto Obchodních podmínkách.
 6. S ohledem na to, že smlouva uzavřená mezi dodavatelem a klientem má povahu smlouvy o využití volného času ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), nemůže klient odstoupit od této smlouvy ani v případě, že byla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.
 7. V případě uzavření smlouvy některým z prostředků komunikace na dálku zašle dodavatel klientovi neprodleně potvrzení, jehož obsahem je jedno vyhotovení uzavřené smlouvy a tyto Obchodní podmínky ve formátu pdf, a to na e-mailovou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl při vyplňování elektronické přihlášky, resp. při koupi elektronické vstupenky.
 8. Dodavatel ukládá uzavřené smlouvy a přihlášky doručené v elektronické podobě a uchovává je po dobu tří let od uplynutí poslední lekce příslušného kurzu, resp. skončení příslušné akce, pokud právní předpisy nestanoví povinnost uchovávat je po dobu delší. Dodavatel umožní klientovi přístup ke smlouvě, kterou s klientem uzavřela, byla-li taková smlouva uzavřena písemně, pokud o to klient požádá písemně e-mailem zaslaným na adresu chlopcik@tanec-ostrava.cz.
 9. Jednotlivé technické kroky, které vedou k uzavření smlouvy, jsou následující:
  1. V případě uzavírání smlouvy odesláním přihlášky na www.tanec-ostrava.cz týkající se kurzu
   1. Klient zvolí kurz, kterého se chce zúčastnit a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na příslušné stránce možné, v případě kurzů pro mládež zvolí též pohlaví přihlašovaného, čímž zobrazí přihlášku na příslušný kurz.
   2. Klient vyplní údaje, které jsou ve formuláři přihlášky požadovány, a zaškrtnutím příslušného pole vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se prostřednictvím odkazu umístěného u tohoto zaškrtávacího pole nebo odkazu „VOP“ v sekci „O nás“ přístupné z kteréhokoli místa internetových stránek www.tanec-ostrava.cz.
   3. Před kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit. Kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku“ je uzavřena smlouva mezi klientem a dodavatelem.
  2. V případě uzavírání smlouvy odesláním přihlášky na www.tanec-ostrava.cz týkající se tanečního semináře
   1. Klient zvolí seminář, kterého se chce zúčastnit a na který je přihlášení s ohledem na jeho kapacitu podle aktuálních informací uvedených na příslušné stránce možné, čímž zobrazí přihlášku na příslušný seminář.
   2. Klient vyplní údaje, které jsou ve formuláři přihlášky požadovány, a zaškrtnutím příslušného pole vysloví souhlas s těmito Obchodními podmínkami. S Obchodními podmínkami má klient možnost seznámit se prostřednictvím odkazu umístěného u tohoto zaškrtávacího pole nebo odkazu „VOP“ v sekci „O nás“ přístupné z kteréhokoli místa internetových stránek www.tanec-ostrava.cz.
   3. Před kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku a zaplatit seminář“ je klientovi umožněno zkontrolovat údaje zadané do přihlášky a tyto údaje v případě potřeby měnit. Kliknutím na tlačítko „Odeslat přihlášku a zaplatit seminář“ je klient přesměrován na 3D zabezpečenou platební bránu, kde vyplní údaje své platební karty, po jejichž úspěšném ověření se platba přiřadí k přihlášce a je uzavřena smlouva mezi klientem a dodavatelem.
   4.  

Dodavatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Pro poskytnutí služeb dodavatelem neplatí žádná omezení mimo těch, která vyplývají z těchto Obchodních podmínek.

Tyto Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu mezi dodavatelem a klientem je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

II. Termíny a místo konání lekcí a kurzů, docházka a nahrazování

 1. Termíny kurzů pořádaných dodavatelem jsou zveřejněny na internetových stránkách www.tanec-ostrava.cz. Doba od uzavření smlouvy mezi dodavatelem a klientem do uplynutí poslední lekce v rámci daného kurzu je zároveň dobou, po kterou smlouva uzavřená mezi dodavatelem a klientem zavazuje smluvní strany
 2. Rozpis lekcí stanovující datum, čas a místo konání každé z nich je uvedený v úvodním dopise, který klient obdrží v elektronické podobě bezprostředně po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. písm. a. až c. těchto Obchodních podmínek na elektronickou adresu, kterou klient pro tento účel uvedl v přihlášce
 3. Termín a místo konání akce je zveřejněno na internetových stránkách www.tanec-ostrava a je vyznačeno viditelně na první straně vstupenky na akci.
 4. Dodavatel je ve výjimečných případech oprávněn změnit čas a místo konání lekce nebo akce. Tuto změnu je dodavatel povinen oznámit klientovi bez zbytečného odkladu. Změna času nebo místa konání lekce nebo akce není důvodem pro finanční či jiné kompenzace ze strany dodavatele.
 5. Neúčast klienta na lekcích či akcích nezakládá nárok klienta na jakoukoli kompenzaci ze strany dodavatele.
 6. Pokud se kurz koná ve více paralelních termínech, může dodavatel nabídnout účastníkovi kurzu možnost náhrady lekce, na kterou nemohl přijít. Na poskytnutí náhradního termínu nevzniká přihlášením do kurzu nárok, dodavatel může počet poskytnutých náhrad a míst pro náhradníky regulovat dle kapacity kurzu a dalších provozních důvodů.

III. Pořizování audiovizuálních záznamů

 1. Na lekcích či akcích pořádaných dodavatelem mohou být pořizovány ze strany dodavatele audiovizuální záznamy – především fotografie a video.
 2. Klient uzavřením smlouvy specifikované v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek uděluje souhlas s tím, že audiovizuální záznamy zachycující klienta mohou být následně užívány, zejména mohou být vystaveny na internetových stránkách dodavatele, stránkách dodavatele na sociálních sítích nebo použity na jiných propagačních materiálech dodavatele.
 3. Za pořizování a užívání takových fotografií a audiovizuálních záznamů nenáleží klientovi odměna ani jiná náhrada. Tento souhlas se vztahuje i na nezletilé osoby v doprovodu klienta.
 4. Pořizování audiovizuálních záznamů z lekcí či akcí jiným než oficiálním fotografem, resp. kameramanem dodavatele je dovoleno pouze se souhlasem tanečních mistrů a lektorů na dané lekci či pořadatele dané akce. Ani v případě, že je tento souhlas udělen, není dovoleno pořizovat fotografie či jiné záznamy třetích osob bez jejich svolení a dále narušovat při pořizování záznamů průběh lekce či akce. Za narušování průběhu lekce a akce je považováno především vcházení na parket mezi tančící účastníky kurzu či akce, na pódium apod.
 5. Pořizovat audiovizuální záznam výuky a demonstrace tanečních kroků tanečními mistry a lektory kurzu je zakázáno. Při porušení tohoto pravidla může být klient z lekce či akce bez náhrady vykázán.

IV. Platební a stornovací podmínky

 1. Aktuální ceny jednotlivých kurzů a vstupenek jsou uvedené na internetových stránkách dodavatele. Ceny kurzů a vstupenek jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Náklady na dodání služby, které vzniknou na straně klienta v souvislosti s čerpáním služby (např. náklady na dopravu na místo konání kurzu, parkovné apod.) si klient hradí sám.
 2. U středoškolských kurzů se s přihláškou platí zápisné ve výši určeném dodavatelem. Při nezaplacení zápisného do data splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od přihlášky a přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.
 3. Při zrušení přihlášky ze zdravotních důvodů před uzavřením smlouvy je storno poplatek 10% ze zápisného. Při zrušení účasti z ostatních důvodů před uzavřením smlouvy je storno poplatek 50% ze zápisného. Po uzavření smlouvy se zápisné nevrací.
 4. Dodavatel přijímá platby převodem na bankovní účet dodavatele podle pokynů k platbě kurzovného zaslaných klientovi po uzavření smlouvy a v případě platby vstupenky na akci či na seminář přijímá dodavatel platby též platební kartou on-line bezprostředně při zakoupení příslušné vstupenky.
 5. Pokyny k platbě kurzovného klient dostává v úvodním dopise po uzavření smlouvy některým ze způsobů uvedených v čl. I. odst. 2. těchto Obchodních podmínek:
 6. V úvodním dopise je uvedený termín splatnosti pro daný kurz (obvykle 7 – 14 dnů, v některých případech až před zahájením první lekce). Klient se zavazuje, že v termínu splatnosti uhradí kurzovné bankovním převodem na účet dodavatele V případě platby bankovním převodem se za datum zaplacení kurzovného považuje datum, kdy byla platba připsána na účet dodavatele.
 7. Ke každé platbě kurzovného převodem pošle dodavatel klientovi e-mailem do 10 dnů od přijetí platby na adresu uvedenou v přihlášce e-mail o přiřazení platby k přihlášce. Na vyžádání vystaví dodavatel každému účastníkovi kurzu k platbě také daňový doklad.
 8. Při nezaplacení kurzovného do data splatnosti je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, přihlášku klienta zrušit a místo v kurzu nabídnout jiným zájemcům.
 9. Pokud se do určitého kurzu nepřihlásí alespoň minimální počet účastníků kurzu pro jeho konání, je dodavatel oprávněn kurz před jeho zahájením zrušit. Minimální počet účastníků je individuální pro každý typ kurzu a je dán interními pravidly dodavatele. V případě, že bude kurz zrušen, zavazuje se dodavatel vrátit účastníkovi kurzu uhrazené kurzovné v plné výši bankovním převodem do 7 dnů od data oznámení o zrušení kurzu. Klient je v takovém případě povinen poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro vrácení kurzovného, především obratem po oznámení o zrušení kurzu oznámit dodavateli číslo bankovního účtu pro vrácení platby. V případě prodlení účastníka kurzu se sdělením čísla bankovního účtu pro vrácení kurzovného se lhůta pro vrácení kurzovného prodlužuje o dobu, po kterou prodlení účastníka kurzu trvá.
 10. Cena za vstupenku je splatná při zakoupení vstupenky, a to buď v hotovosti při osobním zakoupení vstupenky, nebo on-line platbou platební kartou při zakoupení vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.tanec-ostrava.cz. Zaplacené vstupné je nevratné a vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či krádeže nebude vstupenka nahrazena novou a ze strany dodavatele nebude poskytnuta žádná kompenzace.
 11. Přihlášku do kurzu lze stornovat vždy pouze písemně na chlopcik@tenac-ostrava.cz
 12. Při stornování přihlášky před zahájením kurzu je uhrazené kurzovné vratné po odečtení stornovacího poplatku.Storno poplatek při stornování kurzu 8 dnů a více před jeho zahájením je 10% kurzovného, při stornování kurzu 7 dnů a méně před jeho zahájením je 50% kurzovného
  Datem stornování se rozumí datum doručení oznámení o stornování uvedeného v odst. 9 tohoto článku Obchodních podmínek dodavatele.
 13. Po zahájení kurzu se kurzovné nevrací, rovná se výši stornovacího poplatku. Zahájením kurzu se rozumí datum první vyučovací lekce kurzu uvedené v rozpisu lekcí v úvodním dopise. Pokud je kurz zahajován v sobotu, neděli nebo ve svátek, považuje se za den zahájení kurzu poslední pracovní den před tímto dnem.
 14. Výjimku z odst. 12 a odst. 13 tohoto článku Obchodních podmínek lze přiznat pouze v případě vážných zdravotních důvodů (např. onemocnění, které neumožňuje dokončit celý kurz do data poslední lekce, nikoliv pouze jeho část, doložené lékařským potvrzením). Pro žádost o udělení této výjimky je potřeba vyplnit v rámci stornovacího formuláře (viz odst. 9 tohoto článku Obchodních podmínek) také část formuláře určenou pro lékařské potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti k účasti v lekcích kurzů tance a originál tohoto potvrzení zaslat písemně na adresu dodavatele. Udělení výjimky dle tohoto odstavce závisí na posouzení dodavatele a účastník kurzu na ni nemá nárok. V případě kladného zhodnocení dodavatele a udělení výjimky převede dodavatel účastníkovi kurzu bankovním převodem na bankovní účet uvedený účastníkem kurzu ve stornovacím formuláři poměrnou část kurzovného za lekce konané po přerušení jeho účasti v kurzu sníženou o 20 % celkového kurzovného představující administrativní náklady, a to nejpozději do 30 pracovních dnů od doložení všech potřebných náležitostí (vyplnění originálu stornoformuláře vč. části pro lékařské potvrzení). Datem přerušení účasti v kurzu se rozumí datum doručení stornoformuláře uvedeného v odst. 11 tohoto článku Obchodních podmínek dodavatele.

V. Odpovědnost za škodu a práva z vadného plnění

 1. Klient je odpovědný za škodu, kterou způsobil svým chováním a dodavateli, ostatním klientům dodavatele a třetím osobám v plné výši. Především je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí. Klient je povinen způsobenou škodu na výzvu dodavatele bezodkladně uhradit v plné výši.
 2. Dodavatele neodpovídá za případná zranění klienta (například vyvrknutý kotník, zlomená končetina apod.) či poškození jeho oblečení (například roztržené šaty, poškozená obuv apod.), která mohou vzniknout v souvislosti s programem výuky v kurzu či během akce.
 3. Účast v tanečních soutěžích a hrách na akcích dodavatele je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.
 4. Dodavatel je povinna plnit klientovi bez vad. Klient je povinen vytknout vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit. Vadu lze vytknout do šesti měsíců od konání lekce či akce, při které měla být vadná služba poskytnuta, písemně dopisem zaslaným na adresu sídla dodavatele nebo e-mailem zaslaným na adresu chlopcik@tanec-ostrava.cz. Pokud klient nevytkne vadu včas a dodavatel namítne opožděné vytknutí, soud klientovi právo z vadného plnění nepřizná.
 5. V provozovně  dodavatele je po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace. Dodavatel vydá klientovi písemné potvrzení o tom, kdy klient uplatnil právo z vadného plnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace klient uplatňuje.
 6. Dodavatel nebo její pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s klientem nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této doby se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 7. Je-li vada služby odstranitelná, může se klient domáhat opravy nebo doplnění toho, co chybí, nebo přiměřené slevy. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni službu řádně požívat, může klient buď odstoupit od smlouvy, nebo se domáhat přiměřené slevy. Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu. Klient, kterému náleží práva z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění těchto práv; právo na náhradu je potřeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud klientovi právo nepřizná, pokud dodavatel namítne opožděné uplatnění práva na náhradu nákladů.
 8. Po vyřízení reklamace dodavatel klientovi vydá písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 9. Dodavatel vydá klientovi na jeho žádost písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem.

VI. Zpracování osobních údajů

 1. Za účelem pořádání kurzů a akcí a umožnění účasti klientů na těchto kurzech a akcích dodavatele zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů a akcí. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů který je dostupný na internetových stránkách dodavatele.

VII. Závěrečný ustanovení

 1. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným, nezpůsobuje to neplatnost těchto Obchodních podmínek jako celku.
 2. Těmito Obchodními podmínkami jsou vázáni i případní právní nástupci dodavatele nebo klientů.
 3. Nestanoví-li písemné ujednání mezi dodavatelem a klientem jinak, uplatní se na veškeré vztahy mezi dodavatelem a klientem tyto Obchodní podmínky. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Pokud mezi dodavatelem a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.
 5. Tyto Obchodní podmínky jsou k dispozici kdykoliv na internetové stránce dodavatele a potenciální klient má možnost seznámit se s nimi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy.
 6. Tyto Obchodní podmínky jsou poskytnuty ve formě, která umožňuje archivaci a reprodukci, a je možné je uchovat a opakovaně zobrazovat.
 7. Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 18. 7. 2018 a v plném rozsahu nahrazují předcházející obchodní podmínky.

V Ostravě dne 20.2.2020

Mimosoudní řešení sporů

Pokud mezi dodavatelem a klientem vznikne spor, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může se klient obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci jakožto na věcně příslušný subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz nebo přímo na internetové stránce pro podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu http://adr.coi.cz/cs Pro soudní řešení sporu se lze obrátit na příslušný soud.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Závěrečná 1 - 16.11.2023

Závěrečná 1 - 16.11.2023

Královnou valčíku této závěrečné se stala Marie Ko...


 
Závěrečná 11 - 01.12.2022

Závěrečná 11 - 01.12.2022

Královnou valčíku této závěrečné se stala Tereza P...


 
Závěrečná 10 - 30.11.2022

Závěrečná 10 - 30.11.2022

Královnou valčíku této závěrečné se stala Barbora ...


 
Závěrečná 9 - 29.11.2022

Závěrečná 9 - 29.11.2022

Královnou valčíku této závěrečné se stala Vanesa H...


 

 

Proč naši absolventi mají tak rádi naši taneční školu a proč se k nám vždy rádi vracejí?

 • Marcela K., 47 let, pedagog

  “Po absolvování několika lekcí si všichni, i ta "dřeva" uvědomí, že jsou schopni tančit - prostě Zdeněk a Brigita jsou skvělí učitelé.”

  Marcela K., 47 let, pedagog

 • Luboš, elektrikář, 47let,   Lenka, mzdová účetní, 43let

  “My se hrozně moc rádi bavíme, Zdeněk a Brigita pozvedli zábavu a dokázali ji dostat do tance.”

  Luboš, elektrikář, 47let, Lenka, mzdová účetní, 43let

 • Hanka Kallista Juřinová, 22let , studentka

  “Do tanečních se ráda vracím - tento rok to bude již má 8. sezóna. Je to skvělé místo na poznání nových přátel. Atmosféra je úžasná a bavit se zaručeně budete.”

  Hanka Kallista Juřinová, 22let , studentka

 • Jiří, 28 let, IT specialista

  “V tanečních jsem poznal svou životní lásku a příští rok se budeme brát.”

  Jiří, 28 let, IT specialista

 • Petra, 28 let, konzultantka

  “ V tanečních jsem se zamilovala hned dvakrát, do svého přítele a do tance. Obojí miluji dodnes.”

  Petra, 28 let, konzultantka

 • Stanislav, 18 let, student

  “Taneční tady nejsou nudným učením kroku. Poznal jsem skvělou zábavu, krásu pohybu a to, že slečny zbožňují, když kluci umějí tančit!”

  Stanislav, 18 let, student

 • Eva, 48 let, asistentka výroby

  “ Taneční se Zdeňkem a jeho úžasnou ženou Brigitou byly zábavné, výživné a povznášející. Tanec je jedním z osvědčených elixírů mládí.”

  Eva, 48 let, asistentka výroby

 • Jitka a František

  “Do tanečních se vracíme rádi proto, že Zdeněk a Brigita díky přátelské atmosféře v každé lekci, zbavují naše těla i duše škodlivých toxinů.”

  Jitka a František

 • Robin a Hanka

  “Do tanečních chodíme kvůli skvělé partě lidí. Nebýt tanečních, nikdy bychom se nenašl. A hlavně tanec nás baví. ”

  Robin a Hanka

 • Michaela, 24 let, administrativní pracovnice

  “ V Taneční škole Chlopčík jsem loni absolvovala základní kurz a náramně jsem si to užívala. Bylo to moc fajn. Letos budu určitě pokračovat”

  Michaela, 24 let, administrativní pracovnice

 • Tereza, 17 let, studentka

  “ V tanečních jsem si užila spoustu zábavy a zažila plno nádherných chvil a to hlavně díky panu Chlopčíkovi a jeho paní Brigitě.”

  Tereza, 17 let, studentka

 • Zuzana, 22 let, studentka

  “I když jsem se tanečních velmi obávala, získala jsem tu spoustu dobrých přátel a lásku k tanci, která je opravdu na celý život.”

  Zuzana, 22 let, studentka

 • Agnes Slípková, 15 let, studentka

  “Chci poděkovat za sebe i svého partnera za naprosto jedinečných, báječných, dokonalých deset týdnů. Moc jsme si to užili a těšíme se na kurz pro pokročilé.”

  Agnes Slípková, 15 let, studentka

 • Tomáš Dzik, 16 let, student

  “Základní taneční utekly jako voda, ale pro mě zůstanou zážitkem na celý život. Charismatický pan Chlopčík a jeho žena Brigita jsou báječný pár, který vtipem a dobrou náladou nakazí všechny ostatní.”

  Tomáš Dzik, 16 let, student

 • Mgr. Michaela Gorná, PhD.

  “"Taneční lekce se špičkami tance, charismatickým Zdeňkem a nádhernou Brigitkou, zařazujeme mezi jedny z nejkrásnějších chvil v našem životě. Překrásná elegance a zářivá svěžest, se kterou spolu plují po parketu, i v životě, a kterou s uměním jim naprosto ...”

  Mgr. Michaela Gorná, PhD.

10 důvodů proč se naučit tančit v Taneční škole Chlopčík

1. Úspěšně učíme tančit přes 20 let

2. Naučili jsme tančit přes 15 000 studentů a žáků

3. 1 800 manželských a přátelských párů díky nám již tančí

4. Ukázková taneční hodina ZDARMA

5. Taneční hodiny vedené profesionálním trenérem I. třídy Zdeňkem Chlopčíkem a vždy usměvavou Brigitou Chlopčíkovou

6. Profesionální přístup tanečních mistrů

7. Naučíme tančit opravdu každého díky detailně propracované metodice výuky

8. V našich lekcích zjistíte, že tanec je skvělá zábava

9. Srdečná a kamarádská atmosféra v každé lekci

10. Poznáte spoustu nových přátel a možná i svou životní lásku

Facebook